06 51 96 64 96 contact@kirstenkok.nl

Voor klachten met betrekking tot psychodynamische therapie valt de praktijk van Kirsten Kok onder de klachtenprocedure van het SCAG. Inschrijfnummer 15084

Met betrekking tot haar overige dienstverlening verklaart dpa-groep, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw U.K. Kok en de heer A. Bohnen, dat de volgende klachtenprocedure van toepassing is:

1. De klacht kan zowel schriftelijk als mondeling bij dpa-groep worden ingediend. De klacht kan zowel betrekking hebben op het eigen personeel van dpa-groep als op gedragingen en/of uitlatingen die gedaan zijn door derden die in opdracht van dpa-groep werkzaamheden ten behoeve van cliënten van dpa-groep hebben verricht.

2. De indiener van de klacht ontvangt binnen twee weken een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. In deze bevestiging dienen minimaal te zijn opgenomen de datum waarop de gedragingen en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft hebben plaatsgevonden, evenals een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.

3. De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft/hebben plaatsgevonden.

4. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de indiener van de klacht binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

5. De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die niet bij de gedraging en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest.

6. Zowel de indiener van de klacht als diegene op wie de klacht betrekking heeft wordt in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen dient er van deze gelegenheid een schriftelijk verslag te worden opgemaakt. Dit verslag wordt zowel aan de indiener van de klacht als diegene waarop de klacht betrekking heeft toegezonden.

7. De klacht dient binnen een periode van zes weken na indiening van de klacht te worden afgehandeld.

8. De indiener van de klacht wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht evenals van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.

9. dpa-groep draagt zorg voor een klachtenregistratie waarin zichtbaar wordt gemaakt: het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten, evenals van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen. Een uitdraai van de registratie van betreffende klacht wordt aan de opdrachtgever gezonden.

10. dpa-groep rapporteert eens per kwartaal aan opdrachtgevers over:
– Het totaal aantal ingediende klachten.
– Het aantal ingediende klachten, dat niet in behandeling is genomen.
– Het aantal ingediende klachten, dat niet in behandeling is genomen en binnen de termijn is afgehandeld.
– Het aantal ingediende klachten, dat in behandeling is genomen.
– Het aantal ingediende klachten, dat in behandeling is genomen en binnen de termijn is afgehandeld.

Opgemaakt te Stellendam maart 2012

U.K. Kok / A. Bohnen

Kirsten Kok

Kirsten Kok

praktijk voor therapie, coaching en training

I will be back soon

Kirsten Kok
Hai, fijn dat je contact met me opneemt. Waar kan ik je mee helpen?
Kies hier voor WhatsApp of Instagram
chat Hai, heb je een vraag?